Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/41 дүгээр захирамжийн дагуу болзошгүй гамшгийн аюулаас хүн ам, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын томилгоот бүрэлдэхүүнийг сургах, харилцан ажиллагааг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд 2018 онд зохион байгуулах  дадлага, сургууль, бэлэн байдлын үзлэгийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж эхлээд байна.

Дээрх захирамжаар баталсан хуваарийн дагуу Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах албабуюу Нийслэлийн Тээврийн газрын гамшгийн үеийн бэлэн байдлыгшалгах үзлэг, сургалт өнөөдөр буюу 2018 оын 02 дугаар сарын 28-ны өдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээний “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ дээр зохион байгуулж байна. Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах албаны үзлэгт нийтийн тээврийн 19 байгууллагын 124 ажилтан, албан хаагч болон холбогдох техник, хэрэгслийг хамруулав.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах албаны удирдах ажилтнууд болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилчдын хүн нэг бүрийн бэлтгэл, хууль эрх зүйн мэдлэгээр сорил авч, байгууллага тус бүрийн онцгой байдлын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө тус бүрийг шалгаж, холбогдох зөвлөмж өглөө.

Нүүлгэн шилжүүлэлт, тээвэр зохицуулах албаны бэлэн байдлын үзлэг зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *