НТГазрын даргын 2016 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт

  “НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР”-ЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН (2016 он )   НЭГ.ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ:     Д/Д   Гэрээнд тусгагдсан тусгай арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх