2015 оны 2-р улирал санхүүгийн байдлын тайлан

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 40476056 188771237 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө – Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ 40,476,056.00 427,129,807.88 АВЛАГА 8,527,752.00 10,755,924.41 Бусад авлага 8,527,752.00 10,755,924.41 БАРАА МАТЕРИАЛ 114,338,531.20 118,817,122.28 Түүхий эд материал 72,757,866.00 29,156,164.50 Хангамжийн материал

Санхүүгийн байдлын тайлан 2015

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ                 8,556.38     226,548,777.38 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө                 8,556.38                              – Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/                         0.00     792,663,470.38 АВЛАГА          8,183,711.00        10,687,819.00