2015 оны 2-р улирал санхүүгийн байдлын тайлан

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 40476056 188771237 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө – Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ 40,476,056.00 427,129,807.88 АВЛАГА 8,527,752.00 10,755,924.41 Бусад авлага 8,527,752.00 10,755,924.41 БАРАА МАТЕРИАЛ 114,338,531.20 118,817,122.28 Түүхий эд материал 72,757,866.00 29,156,164.50 Хангамжийн материал

Санхүүгийн байдлын тайлан 2015

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ                 8,556.38     226,548,777.38 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө                 8,556.38                              – Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/                         0.00     792,663,470.38 АВЛАГА          8,183,711.00        10,687,819.00

Санхүүгийн тайлан

       САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 8,556.38 226,548,777.38 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө 8,556.38 181,950.00 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ 0.00 226,366,827.38 АВЛАГА 8,183,711.00 8,463,772.00 Бусад авлага 8,183,711.00 8,463,772.00 УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР 2,176,000.00

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014.12

ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /мян.төг/ ГҮЙЦЭТГЭЛ /мян.төг/ Мөнгөн хөрөнгийн 2014-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл – 8.6 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл – Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл – 8,183.7 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл – 550.4