Нийтийн тээврийн үйлчилгээний эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2018 оны 05 дугаар сард ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн,цагдаагийн албан хаагч, оюутан, МСҮТ-ийн сурагчдыг тээвэрлэсний урьдчилгаа нөхөн олговрын нэгтгэл