2017 оны 3 дугаар улирлын ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны 3 улирал 2017 оны 3 улирал Харьцуулалт 2016/2017 тоогоор хувиар 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 180.5 143.8 -36.7 -20.3 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 631.8 488.9 -142.8 -22.6 3 Нийтийн

2017 оны эхний хагас жилийн ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны эхний хагас жил 2017 оны эхний хагас жил Харьцуулалт 2016/2017 тоогоор хувиар 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 123.4 96.6 -26.8 -21.7 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 431.9 328.4 -103.5 -24.0