2017 оны 3 дугаар улирлын ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны 3 улирал 2017 оны 3 улирал Харьцуулалт 2016/2017 тоогоор хувиар 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 180.5 143.8 -36.7 -20.3 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 631.8 488.9 -142.8 -22.6 3 Нийтийн

2017 оны эхний хагас жилийн ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны эхний хагас жил 2017 оны эхний хагас жил Харьцуулалт 2016/2017 тоогоор хувиар 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 123.4 96.6 -26.8 -21.7 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 431.9 328.4 -103.5 -24.0

2014 он ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2014 он 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 284.9 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 968.7 3 Нийтийн тээврийн чиглэлийн тоо    /4+8+9+10+11+12/ 3 тоо 137 Үүнээс Үндсэн чиглэл /5+6+7/ 4 тоо 70 Үүнээс Төрийн

2013 он ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2012 он 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 236.0 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 802.4 3 Нийтийн тээврийн чиглэлийн  тоо    /4+8+9+10+11/ 3 тоо 138 Үүнээс Үндсэн чиглэл /5+6+7/ 4 тоо 66 Үүнээс Төрийн