2014 он ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2014 он 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 284.9 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 968.7 3 Нийтийн тээврийн чиглэлийн тоо    /4+8+9+10+11+12/ 3 тоо 137 Үүнээс Үндсэн чиглэл /5+6+7/ 4 тоо 70 Үүнээс Төрийн

2013 он ТЭЗҮ

Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2012 он 1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 236.0 2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 802.4 3 Нийтийн тээврийн чиглэлийн  тоо    /4+8+9+10+11/ 3 тоо 138 Үүнээс Үндсэн чиглэл /5+6+7/ 4 тоо 66 Үүнээс Төрийн