Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны 3 улирал 2017 оны 3 улирал Харьцуулалт 2016/2017
тоогоор хувиар
1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 180.5 143.8 -36.7 -20.3
2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 631.8 488.9 -142.8 -22.6
3 Нийтийн тээврийн чиглэлийн  тоо    /4+12+13+14+15+21/ 3 тоо 135 127 -8.0 -5.9
Үүнээс Үндсэн чиглэл 4 тоо 69 75 6.0 8.7
Үүнээс: Төрийн Их багтаамжийн автобус 5 тоо 18 19 1.0 5.6
Угсраа автобус 6 тоо 1 1 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 7 тоо 0 2 2.0 0.0
Троллейбус 8 тоо 2 2 0.0 0.0
Хувийн Их багтаамжийн автобус 9 тоо 46 49 3.0 6.5
Дунд багтаамжийн автобус 10 тоо 1 1 0.0 0.0
Троллейбус 11 тоо 1 1 0.0 0.0
Туслах чиглэл 12 тоо 15 15 0.0 0.0
Буухиа чиглэл 13 тоо 33 17 -16.0 -48.5
Зуслангийн чиглэл 14 тоо 3 3 0.0 0.0
Хот орчмын чиглэл /16+17+18+19+20/ 15 тоо 15 14 -1.0 -6.7
Үүнээс: Төрийн Их багтаамжийн автобус 16 тоо 2 2 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 17 тоо 7 7 0.0 0.0
Хувийн Автобус 18 тоо 4 4 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 19 тоо 1 0 -1.0 -100.0
Бага багтаамжийн автобус 20 тоо 1 1 0.0 0.0
Шөнийн тээвэр 21 тоо 0 3 3.0 0.0
4 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн урт /23+24+25+26+27+28+29/ 22  Км 3917.2 3858.8 -58.4 -1.5
Үүнээс Хот доторх автобус 23  Км 1784.4 1890 105.6 5.9
Угсраа автобус 24  Км 24.4 24 -0.4 -1.6
Троллейбус 25  Км 66.5 66.4 -0.1 -0.2
Хот орчим 26  Км 899.2 897.6 -1.6 -0.2
Бага, дунд багтаамжийн автобус 27  Км 1026.6 779.8 -246.8 -24.0
Зуслан 28  Км 116.1 116.1 0.0 0.0
Шөнийн тээврийн чиглэл 29  Км 0.0 84.9 84.9 0.0
5 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж /31+32+33+34+35+36/ 30 тоо 41 39 -2.0 -4.9
Үүнээс Төрийн өмчийн Их багтаамжийн автобус 31 тоо 1 1 0.0 0.0
Троллейбус 32 тоо 0.0 0.0
Хувийн хэвшлийн Их багтаамжийн автобус 33 тоо 17 18 1.0 5.9
Троллейбус 34 тоо 1 1 0.0 0.0
Бага, дунд багтаамжийн автобус 35 тоо 9 8 -1.0 -11.1
Такси 36 тоо 13 11 -2.0 -15.4
Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны 3 улирал 2017 оны 3 улирал Харьцуулалт 2016/2017
тоогоор хувиар
6 Шинээр нэмэгдсэн чиглэлийн тоо /38+39+40+41+42+43/ 37 тоо 0 19 19.0 0.0
Үүнээс Үндсэн чиглэл 38 тоо 0 3 3.0 0.0
Туслах чиглэл 39 тоо 0 0 0.0 0.0
Буухиа чиглэл 40 тоо 0 16 16.0 0.0
Зуслангийн чиглэл 41 тоо 0 0 0.0 0.0
Хот орчмын чиглэл 42 тоо 0 0 0.0 0.0
Шөнийн тээврийн чиглэл 43 тоо 0 0 0.0 0.0
7 Дансны хөдлөх бүрэлдэхүүн    /45+46+47+48+49+50+51/ 44 тоо 1841 2016 175.0 9.5
Үүнээс Их багтаамжийн автобус Төрийн 45 тоо 319 270 -49.0 -15.4
Хувийн 46 тоо 857 827 -30.0 -3.5
Дунд багтаамжийн автобус Төрийн 47 тоо 0 30 30.0 0.0
Хувийн 48 тоо 0 9 9.0 0.0
Троллейбус Төрийн 49 тоо 41 42 1.0 2.4
Хувийн 50 тоо 8 8 0.0 0.0
Угсраа автобус 51 тоо 20 20 0.0 0.0
 Бага, дунд багтаамжийн автобус Туслах чиглэл 52 тоо 33 26 -7.0 -21.2
Буухиа чиглэл 53 тоо 19 175 156.0 821.1
Такси 54 тоо 564 609 45.0 8.0
8 Парк шинэчлэлт /53+54+55+56+57+58+59+60+61+62/ 55 тоо 147 250 103 70.1
Үүнээс Шинэ Их багтаамжийн автобус 56 тоо 0 0 0 0.0
Угсраа автобус 57 тоо 0 0 0 0.0
Троллейбус 58 тоо 0 0 0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 59 тоо 0 9 9 0.0
Такси 60 тоо 0 0 0 0.0
Нөхөн хангалт Их багтаамжийн автобус 61 тоо 91 80 -11 0.0
Угсраа автобус 62 тоо 0 0 0 0.0
Троллейбус 63 тоо 0 2 2 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 64 тоо 0 6 6 0.0
Такси 65 тоо 56 153 97 0.0
9 Шугаманд өдөрт ажилласан  тээврийн хэрэгсэл /64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77/ 66 тоо 994 1142 148.0 14.9
Үүнээс Автобус Төрийн 67 тоо 254 220 -34.0 -13.4
Хувийн 68 тоо 585 588 3.0 0.5
Угсраа автобус /төрийн/ 69 тоо 16 16 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус Төрийн 70 тоо 0 7 7.0 0.0
Хувийн 71 тоо 0 8 8.0 0.0
Троллейбус Төрийн 72 тоо 27 27 0.0 0.0
Хувийн 73 тоо 6 6 0.0 0.0
Туслах чиглэл 74 тоо 22 18 -4.0 -18.2
Буухиа чиглэл 75 тоо 18 175 157.0 872.2
Хот орчмын чиглэл Их багтаамжийн автобус 76 тоо 42 42 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 77 тоо 17 19 2.0 0.0
Бага багтаамжийн автобус 78 тоо 2 3 1.0 50.0
Зуслангийн чиглэл Их багтаамжийн автобус 79 тоо 5 5 0.0 0.0
Бага багтаамжийн автобус 80 тоо 0 0 0.0 0.0
Шөнийн тээврийн чиглэл Троллейбус 81 тоо 0 4 4.0 0.0
Их багтаамжийн автобус 82 тоо 0 4 4.0 0.0
Такси 83 тоо 564 609 45.0 8.0
Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны III улирал 2017 он III улирал Харьцуулалт 2016/2017
тоогоор хувиар
Хүлээлтийн  хугацаа 84 минут
      Их багтаамжийн автобус /хот доторх/ 85 минут 9.0 8.2 -0.8 -8.9
10       Их багтаамжийн автобус /хот орчим/ 86 минут 0.0 28.1 28.1 0.0
      Троллейбус 87 минут 9.7 9.7 0.0 0.0
      Угсраа автобус 88 минут 6.9 6.9 0.0 0.0
      Дунд багтаамжийн  автобус /хот доторх/ 89 минут 0.0 13.6 13.6 1.0
      Дунд багтаамжийн  автобус/хот орчим/ 90 минут 35.3 41.6 6.3 17.8
      Бага багтаамжийн  автобус 91 минут 14.5 22.3 7.8 53.8
11 Хасагдсан тээврийн хэрэгслэл  /86+87+88+89+90+91/ 92 тоо 348 290 -58.0 -16.7
Үүнээс Их багтаамжийн автобус Төрийн 93 тоо 0 0 0.0 0.0
Хувийн 94 тоо 116 146 30.0 25.9
Троллейбус 95 тоо 0 0 0.0 0.0
Дунд, бага багтаамжийн автобус Туслах чиглэл 96 тоо 66 23 -43.0 -65.2
Буухиа чиглэл 97 тоо 113 4 -109.0 -96.5
Такси 98 тоо 53 117 64.0 120.8
12 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд мөрдөгдөж байгаа үнэ тариф 99 төгрөг
Үндсэн чиглэл Их, дунд багтаамжийн автобус Том хүн 100 төгрөг 500 500 0.0 0.0
Хүүхэд 101 төгрөг 200 200 0.0 0.0
Троллейбус Том хүн 102 төгрөг 300 300 0.0 0.0
Хүүхэд 103 төгрөг 100 100 0.0 0.0
Туслах чиглэл Бага багтаамжийн автобус Том хүн 104 төгрөг 500 500 0.0 0.0
Хүүхэд 105 төгрөг 200 200 0.0 0.0
Буухиа чиглэл Бага багтаамжийн автобус Том хүн 106 төгрөг 500-1300 500-1300 0.0 0.0
Хүүхэд 107 төгрөг 200 200 0.0 0.0
Хот орчмын чиглэл Их, дунд, бага багтаамжийн автобус /Эргэлтийн уртаас хамааран ялгавартай/ Том хүн 108 төгрөг 500-2300 500-2300 0.0 0.0
Хүүхэд 109 төгрөг 200-1200 200-1200 0.0 0.0
Таксины үйлчилгээний 1 төлбөрт километрийн тариф 110 төгрөг 1000 0.0
2017 оны 3 дугаар улирлын ТЭЗҮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *