Д/Д Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Хэмжих нэгж 2016 оны эхний хагас жил 2017 оны эхний хагас жил Харьцуулалт 2016/2017
тоогоор хувиар
1 Зорчигчдын тоо 1 сая. хүн 123.4 96.6 -26.8 -21.7
2 Зорчигч эргэлт 2 сая. хүн/км 431.9 328.4 -103.5 -24.0
3 Нийтийн тээврийн чиглэлийн  тоо    /4+12+13+14+15+21/ 3 тоо 134 138 4.0 3.0
Үүнээс Үндсэн чиглэл 4 тоо 82 75 -7.0 -8.5
Үүнээс: Төрийн Их багтаамжийн автобус 5 тоо 19 19 0.0 0.0
Угсраа автобус 6 тоо 1 1 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 7 тоо 10 2 -8.0 -80.0
Троллейбус 8 тоо 2 2 0.0 0.0
Хувийн Их багтаамжийн автобус 9 тоо 46 49 3.0 6.5
Дунд багтаамжийн автобус 10 тоо 3 1 -2.0 0.0
Троллейбус 11 тоо 1 1 0.0 0.0
Туслах чиглэл 12 тоо 16 15 -1.0 -6.3
Буухиа чиглэл 13 тоо 33 28 -5.0 -15.2
Зуслангийн чиглэл 14 тоо 3 3 0.0 0.0
Хот орчмын чиглэл /16+17+18+19+20/ 15 тоо 15 14 -1.0 -6.7
Үүнээс: Төрийн Их багтаамжийн автобус 16 тоо 2 2 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 17 тоо 7 7 0.0 0.0
Хувийн Автобус 18 тоо 4 4 0.0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 19 тоо 0 0 0.0 0.0
Бага багтаамжийн автобус 20 тоо 2 1 -1.0 -50.0
Шөнийн тээвэр 21 тоо 0 3 3.0 0.0
4 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн урт /23+24+25+26+27+28+29/ 22  Км 3920.5 4107.6 187.1 4.8
Үүнээс Хот доторх автобус 23  Км 1784.4 1888.9 104.5 5.9
Угсраа автобус 24  Км 24.4 24.4 0.0 0.0
Троллейбус 25  Км 66.5 66.4 -0.1 -0.2
Хот орчим 26  Км 902.5 897.6 -4.9 -0.5
Бага, дунд багтаамжийн автобус 27  Км 1026.6 1026.5 -0.1 0.0
Зуслан 28  Км 116.1 116.1 0.0 0.0
Шөнийн тээврийн чиглэл 29  Км 0.0 87.7 87.7 0.0
5 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж /31+32+33+34+35+36/ 30 тоо 45 38 -7.0 -15.6
Үүнээс Төрийн өмчийн Их багтаамжийн автобус 31 тоо 1 1 0.0 0.0
Троллейбус 32 тоо 0.0 0.0
Хувийн хэвшлийн Их багтаамжийн автобус 33 тоо 18 18 0.0 0.0
Троллейбус 34 тоо 1 1 0.0 0.0
Бага, дунд багтаамжийн автобус 35 тоо 13 7 -6.0 -46.2
Такси 36 тоо 12 11 -1.0 -8.3
6 Шинээр нэмэгдсэн чиглэлийн тоо /38+39+40+41+42+43/ 37 тоо 1 3 2.0 0.0
Үүнээс Үндсэн чиглэл 38 тоо 1 3 2.0 0.0
Туслах чиглэл 39 тоо 0 0 0.0 0.0
Буухиа чиглэл 40 тоо 0 0 0.0 0.0
Зуслангийн чиглэл 41 тоо 0 0 0.0 0.0
Хот орчмын чиглэл 42 тоо 0 0 0.0 0.0
Шөнийн тээврийн чиглэл 43 тоо 0 0 0.0 0.0
7 Дансны хөдлөх бүрэлдэхүүн    /45+46+47+48+49+50+51/ 44 тоо 1925 1753 -172.0 -8.9
Үүнээс Их багтаамжийн автобус Төрийн 45 тоо 319 320 1.0 0.3
Хувийн 46 тоо 822 793 -29.0 -3.5
Троллейбус Төрийн 47 тоо 41 42 1.0 2.4
Хувийн 48 тоо 8 8 0.0 0.0
 Бага, дунд багтаамжийн автобус Туслах чиглэл 49 тоо 96 26 -70.0 -72.9
Буухиа чиглэл 50 тоо 128 10 -118.0 -92.2
Такси 51 тоо 511 554 43.0 8.4
8 Парк шинэчлэлт /53+54+55+56+57+58+59+60+61+62/ 52 тоо 59 188 129 218.6
Үүнээс Шинэ Их багтаамжийн автобус 53 тоо 0 0 0 0.0
Угсраа автобус 54 тоо 0 0 0 0.0
Троллейбус 55 тоо 0 0 0 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 56 тоо 0 9 9 0.0
Такси 57 тоо 0 0 0 0.0
Нөхөн хангалт  Их багтаамжийн автобус 58 тоо 37 43 6 0.0
Угсраа автобус 59 тоо 0 0 0 0.0
Троллейбус 60 тоо 0 2 2 0.0
Дунд багтаамжийн автобус 61 тоо 22 6 -16 0.0
Такси 62 тоо 0 128 128 0.0
9 Шугаманд өдөрт ажилласан  тээврийн хэрэгсэл /64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78/ 63 тоо 1121 901 -220.0 -19.6
Үүнээс Автобус Төрийн 64 тоо 225 203 -22.0 -9.8
Хувийн 65 тоо 621 539 -82.0 -13.2
Угсраа автобус /төрийн/ 66 тоо 16 14 -2.0 -12.5
Дунд багтаамжийн автобус /хувийн/ 67 тоо 0 7 7.0 0.0
Троллейбус Төрийн 68 тоо 27 24 -3.0 -11.1
Хувийн 69 тоо 6 6 0.0 0.0
Туслах чиглэл 70 тоо 67 18 -49.0 -73.1
Буухиа чиглэл 71 тоо 128 9 -119.0 -93.0
Хот орчмын чиглэл Их багтаамжийн автобус 72 тоо 15 43 28.0 186.7
Дунд багтаамжийн автобус 73 тоо 26 20 -6.0 0.0
Бага багтаамжийн автобус 74 тоо 2 3 1.0 50.0
Зуслангийн чиглэл Их багтаамжийн автобус 75 тоо 5 5 0.0 0.0
Бага багтаамжийн автобус 76 тоо 0 0 0.0 0.0
Шөнийн тээврийн чиглэл Троллейбус 77 тоо 0 4 4.0 0.0
Их багтаамжийн автобус 78 тоо 0 6 6.0 0.0
Такси 79 тоо 511 554 43.0 8.4
10 Хүлээлтийн  хугацаа 80 минут  
      Их багтаамжийн автобус /хот доторх/ 81 минут 9.0 9.1 0.1 1.1
      Троллейбус 82 минут 11.0 10.7 -0.3 -2.7
      Угсраа автобус 83 минут 7.0 7.9 0.9 0.0
       Дунд багтаамжийн  автобус /хот доторх/ 84 минут 0.0 10.0 10.0 0.0
      Дунд багтаамжийн  автобус /хот орчим/ 85 минут 48.0 25.3 -22.7 0.0
      Их багтаамжийн  автобус /хот орчим/ 86 минут 17.9 27.5 9.6  
      Бага багтаамжийн  автобус 87 минут 14.0 16.1 2.1 15.0
11 Хасагдсан тээврийн хэрэгслэл  /89+90+91+92+93+94/ 88 тоо 152 273 121.0 79.6
Үүнээс Их багтаамжийн автобус Төрийн 89 тоо 0 0 0.0 0.0
Хувийн 90 тоо 108 146 38.0 35.2
Троллейбус 91 тоо 0 0 0.0 0.0
Бага багтаамжийн автобус Туслах чиглэл 92 тоо 0 23 23.0 0.0
Буухиа чиглэл 93 тоо 0 4 4.0 0.0
Такси 94 тоо 44 100 56.0 127.3
12 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд мөрдөгдөж байгаа үнэ тариф 95 төгрөг  
Үндсэн чиглэл Их, дунд багтаамжийн автобус Том хүн 96 төгрөг 500 500 0.0 0.0
Хүүхэд 97 төгрөг 200 200 0.0 0.0
Троллейбус Том хүн 98 төгрөг 300 300 0.0 0.0
Хүүхэд 99 төгрөг 100 100 0.0 0.0
Туслах чиглэл Бага багтаамжийн автобус Том хүн 100 төгрөг 500 500 0.0 0.0
Хүүхэд 101 төгрөг 200 200 0.0 0.0
Буухиа чиглэл Бага багтаамжийн автобус Том хүн 102 төгрөг 500-1300 500-1300 0.0 0.0
Хүүхэд 103 төгрөг 200 200 0.0 0.0
Хот орчмын чиглэл Их, дунд, бага багтаамжийн автобус /Эргэлтийн уртаас хамааран ялгавартай/ Том хүн 104 төгрөг 500-2300 500-2300 0.0 0.0
Хүүхэд 105 төгрөг 200-1200 200-1200 0.0 0.0
Таксины үйлчилгээний 1 төлбөрт километрийн тариф 106 төгрөг 1000 1000 0
2017 оны эхний хагас жилийн ТЭЗҮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *