ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /мян.төг/ ГҮЙЦЭТГЭЛ /мян.төг/
Мөнгөн хөрөнгийн 2014-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл 8.6
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 8,183.7
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 550.4
I.  ОРЛОГЫН ДҮН 2,102,964.3 1,962,196.6
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 1,328,164.3 844,775.2
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 646,800.0 796,362.2
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн
Туслах үйл ажиллагааны орлого 128,000.0 321,059.2
Бусад орлого
НД-с шилжүүлэг
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 2,102,964.3 1,962,205.1
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 2,102,964.3 1,962,205.1
1. Бараа үйлчилгээний зардал 1,953,993.0 1,831,931.4
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,174,466.3 1,149,939.9
Үндсэн цалин 843,268.6 820,906.4
Нэмэгдэл цалин 207,404.8 207,404.8
Гэрээтийн цалин 29,544.9 28,365.0
Унаа хоолны хөнгөлөлт 94,248.0 93,263.7
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 129,191.1 128,984.4
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 105,701.8 105,487.4
Тэтгэврийн даатгал 82,212.6 80,994.0
Тэтгэмжийн даатгал 9,395.7 9,697.7
ҮОМШӨвчний даатгал 11,744.6 11,997.6
Ажилгүйдлийн даатгал 2,348.9 2,798.1
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 23,489.3 23,497.0
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 650,335.6 553,007.1
Бичиг хэрэг 19,174.0 18,823.8
Гэрэл, цахилгаан 6,357.9 4,570.8
Тээвэр (шатахуун) 41,573.2 40,034.8
Шуудан, холбоо 19,023.6 19,023.6
Ном хэвлэл 1,000.0 701.7
Дотоод албан томилолт 400.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3,040.0 3,033.8
Эд хогшил худалдан авах 21,600.0 21,523.3
Багаж, хэрэгсэл 16,900.0 16,823.3
Тавилга 4,700.0 4,700.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 10,693.5 9,776.8
Урсгал засвар 96,029.4 15,458.3
Төлбөр хураамж 24,274.0 18,221.4
Байрны түрээсийн хөлс 30,544.0 30,572.0
Маягт хэвлэх зардал 334,240.0 334,146.8
Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 26,386.0 19,837.9
Мэдээлэл,технологийн үйлчилгээ 16,000.0 16,000.0
Газрын төлбөр 12,360.0 1,282.1
Төвлөрүүлэн шилжүүлэг
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 136,611.3 130,273.7
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,нэг удаагийн 25,000.0 19,969.8
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн 111,611.3 110,303.9
Нэр данс зөрүүтэй
НД-с шилжүүлэг
Кассын үлдэгдэл тушаасан
Мөнгөн хөрөнгийн 2014-01-01 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 4,487.8
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0 1.0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 184 176
Удирдах ажилтан 9 9
Гүйцэтгэх ажилтан 85 79
Үйлчлэх ажилтан 35 35
Гэрээт ажилтан 55

53

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014.12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *