1.        САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 8,556.38 226,548,777.38
Кассанд байгаа бэлэн мөнгө 8,556.38 181,950.00
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ 0.00 226,366,827.38
АВЛАГА 8,183,711.00 8,463,772.00
Бусад авлага 8,183,711.00 8,463,772.00
УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР 2,176,000.00 2,176,000.00
Урьдчилж гарсан зардал 2,176,000.00 2,176,000.00
БАРАА МАТЕРИАЛ 114,338,531.20 107,464,694.94
Түүхий эд материал 36,251,789.00 29,047,170.00
Хангамжийн материал 78,086,742.20 78,417,524.94
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 124,706,798.58 344,653,244.32
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 234,837,520.69 223,526,399.05
Биет хөрөнгө 228,274,490.15 217,162,493.49
Барилга, байгууламж 13,431,200.00 13,431,200.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (11,857,533.97) (11,925,053.98)
Барилга байгууламж ОТөв 21,032,000.00 21,032,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв (3,357,773.91) (3,883,573.92)
Авто тээврийн хэрэгсэл 163,884,869.40 163,884,869.40
Хуримтлагдсан элэгдэл (84,485,581.60) (88,371,192.01)
Машин, тоног төхөөрөмж 352,616,334.73 353,190,334.73
Хуримтлагдсан элэгдэл (281,743,351.35) (286,882,450.89)
Машин тоног төхөөрөмж ОТөв 369,844,464.30 369,844,464.30
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв (357,871,712.82) (358,210,369.62)
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 99,787,865.29 100,227,765.29
Хуримтлагдсан элэгдэл (54,314,144.04) (56,400,662.95)
Тавилга тоног төхөөрөмж ОТөв 5,194,174.00 5,194,174.00
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв (4,796,320.00) (4,814,011.00)
Бусад үндсэн хөрөнгө 1,300,000.00 1,300,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (389,999.88) (454,999.86)
Биет бус хөрөнгө 6,563,030.54 6,363,905.56
Програм хангамж 14,318,363.33 14,768,363.33
Хасагдуулга (7,755,332.79) (8,404,457.77)
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 234,837,520.69 223,526,399.05
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 359,544,319.27 568,179,643.37
Богино хугацаат өр төлбөр 1,912,972.00 3,372,857.00
Өглөг 1,912,972.00 3,372,857.00
Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг 2,087,535.00
Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг 159,900.00
Бусад өглөг 1,912,972.00 1,125,422.00
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 1,912,972.00 3,372,857.00
Урт хугацаат зээл 475,593,585.61 475,593,585.61
УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 475,593,585.61 475,593,585.61
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 477,506,557.61 478,966,442.61
Засгийн газрын оруулсан капитал 346,087,508.39 346,087,508.39
Өмнөх үеийн үр дүн (490,818,102.18) (490,818,102.18)
Тайлант үеийн үр дүн 207,175,439.10
Дахин үнэлгээний зөрүү 26,768,355.45 26,768,355.45
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН (117,962,238.34) 89,213,200.76
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 359,544,319.27 568,179,643.37
 

2.САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН
Орон нутгийн төсвөөс 631,694,400.00 329,836,100.00
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /төсөвт байгууллага/ 14,874,560,000.00 15,675,309,800.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 70,103,850.00 212,805,820.00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 62,467,154.00 216,222,937.00
Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого 132,571,004.00 429,028,757.00
Бусад орлого 10,000.00 3,481,235.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I) 15,638,835,404.00 16,437,655,892.00
АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ 261,412,579.60 295,616,007.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 235,493,450.00 266,221,704.00
Цалин 154,369,358.00 190,994,072.00
Гэрээтийн цалин 4,706,368.00 4,810,400.00
Бусад нэмэгдлүүд 76,417,724.00 70,417,232.00
Унаа, хоолны хөнгөлөлт 18,761,600.00 21,846,400.00
Бусад нэмэгдэл 57,656,124.00 48,570,832.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 25,919,129.60 29,394,303.00
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 21,362,229.60 24,228,809.00
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 16,736,743.60 18,895,624.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 1,415,315.00 2,159,500.00
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 2,314,082.00 2,657,136.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 896,089.00 516,549.00
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 4,556,900.00 5,165,494.00
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал 109,196,483.74 105,215,310.90
Тогтмол зардал 1,359,200.00 1,345,239.00
Гэрэл цахилгааны зардал 1,359,200.00 1,345,239.00
Бусад бараа үйлчилгээний зардал 107,837,283.74 103,870,071.90
Бичиг хэргийн материал 4,789,490.00 5,020,600.00
Тээвэр, шатахууны зардал 8,959,549.56 8,437,216.26
Шуудан холбооны зардал 3,868,288.00 4,706,815.00
Ном, хэвлэлийн зардал 100,000.00 90,000.00
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 296,000.00 630,000.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 1,553,387.00 550,000.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Програм хангамж\ 1,553,387.00 550,000.00
Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал 175,730.00
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд 1,684,500.00 4,551,840.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 6,282,702.00
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 6,282,702.00
Маягт хэвлүүлэх зардал 163,200.00 3,553,775.00
Урсгал засварын зардал 3,685,150.00 1,403,230.00
Элэгдлийн зардал 10,492,122.68 12,775,021.64
Улсын мэдээллийн маягтын зардал 65,962,894.50 61,975,844.00
ТАТААС 14,907,928,977.00 15,778,556,935.00
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдэд 14,907,928,977.00 15,778,556,935.00
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний татаас 14,907,928,977.00 15,778,556,935.00
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ 33,738,278.00 46,592,200.00
Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж 33,738,278.00 46,592,200.00
Мөнгөн хэлбэрээр 8,822,078.00 4,178,800.00
Нэг удаагийн тэтгэмж 8,822,078.00 4,178,800.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 24,916,200.00 42,413,400.00
БУСАД ЗАРДАЛ 3,000,000.00 4,500,000.00
Бусдын өмчийг ашигласны зардал 3,000,000.00 4,500,000.00
Байрны түрээс 3,000,000.00 4,500,000.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 15,315,276,318.34 16,230,480,452.90
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 323,559,085.66 207,175,439.10
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН 323,559,085.66 207,175,439.10
 

3. МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН
Тусламж, санхүүжилтын орлого 15,511,915,264.00 16,005,707,909.00
Улсын төсвөөс 14,874,560,000.00 15,675,309,800.00
Урсгал 14,874,560,000.00 15,675,309,800.00
Орон нутгийн төсвөөс 631,694,400.00 329,836,100.00
Нийгмийн даатгалын сангаас 5,660,864.00 562,009.00
Бараа, үйлчилгээний орлого 99,084,827.00 328,724,924.00
Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого 99,084,827.00 328,724,924.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 63,713,850.00 206,595,820.00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 35,370,977.00 122,129,104.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I) 15,611,000,091.00 16,334,432,833.00
Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 266,295,066.60 293,772,709.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 240,555,023.60 264,715,909.00
Цалин 161,420,808.00 222,925,218.00
Гэрээтийн цалин 6,246,934.60 4,530,900.00
Бусад нэмэгдлүүд 72,887,281.00 37,259,791.00
Унаа, хоолны хөнгөлөлт 18,761,600.00 26,000,000.00
Бусад нэмэгдэл 54,125,681.00 11,259,791.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 25,740,043.00 29,056,800.00
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 21,183,143.00 23,900,272.00
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 16,557,657.00 18,686,008.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 1,415,315.00 2,095,098.00
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 2,314,082.00 2,603,513.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 896,089.00 515,653.00
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 4,556,900.00 5,156,528.00
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал 115,873,081.00 86,264,003.00
Тогтмол зардал 1,359,200.00 1,345,239.00
Гэрэл цахилгааны зардал 1,359,200.00 1,345,239.00
Бусад бараа үйлчилгээний зардал 114,513,881.00 84,918,764.00
Бичиг хэргийн зардал 5,438,390.00 4,526,700.00
Тээвэр, шатахууны зардал 6,086,200.00 5,836,000.00
Шуудан, холбооны зардал 3,868,288.00 4,706,815.00
Ном, хэвлэлийн зардал 100,000.00 90,000.00
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 296,000.00 630,000.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 1,980,176.00 1,804,000.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\ 426,789.00 1,254,000.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Програм хангамж\ 1,553,387.00 550,000.00
Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал 3,147,975.00 1,502,730.00
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд 1,684,500.00 4,551,840.00
Төлбөр хураамж бусад зардал 1,684,500.00 4,551,840.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 6,282,702.00 1,115,500.00
ТӨГАҮ  Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний хөлс 6,282,702.00 1,115,500.00
Маягт хэвлүүлэх зардал 82,015,000.00 57,700,000.00
Урсгал засварын зардал 3,614,650.00 2,455,179.00
ТАТААС 14,874,560,000.00 15,675,299,800.00
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдэд 14,874,560,000.00 15,675,299,800.00
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний татаас 14,874,560,000.00 15,675,299,800.00
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ 37,088,278.00 51,092,200.00
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 9,172,078.00 4,178,800.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 24,916,200.00 42,413,400.00
Байрны түрээс 3,000,000.00 4,500,000.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (II) 15,293,816,425.60 16,106,428,712.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II) 317,183,665.40 228,004,121.00
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал 40,723,540.00 1,463,900.00
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V) 40,723,540.00 1,463,900.00
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V) (40,723,540.00) (1,463,900.00)
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 276,460,125.40 226,540,221.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 296,209,209.95 8,556.38
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 572,669,335.35 226,548,777.38
Санхүүгийн тайлан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *