САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ                 8,556.38     226,548,777.38
Кассанд байгаа бэлэн мөнгө                 8,556.38                              –
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/                         0.00     792,663,470.38
АВЛАГА          8,183,711.00        10,687,819.00
Бусад авлага          8,183,711.00        10,687,819.00
УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР          2,176,000.00
Урьдчилж гарсан зардал          2,176,000.00                              –
БАРАА МАТЕРИАЛ     114,338,531.20     142,583,521.20
Түүхий эд материал       36,251,789.00        57,347,169.00
Хангамжийн материал       78,086,742.20        85,236,352.20
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН     124,706,798.58     344,653,244.32
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ     234,837,520.69     223,526,399.05
Биет хөрөнгө     228,274,490.15     217,162,493.49
Барилга, байгууламж       13,431,200.00        13,431,200.00
Хуримтлагдсан элэгдэл      (11,857,533.97)      (12,060,094.00)
Барилга байгууламж ОТөв       21,032,000.00        21,032,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв        (3,357,773.91)        (4,935,173.94)
Авто тээврийн хэрэгсэл     163,884,869.40     163,884,869.40
Хуримтлагдсан элэгдэл      (84,485,581.60)      (97,593,202.62)
Машин, тоног төхөөрөмж     352,616,334.73     363,069,874.73
Хуримтлагдсан элэгдэл    (281,743,351.35)    (297,295,252.97)
Машин тоног төхөөрөмж ОТөв     369,844,464.30  1,098,413,476.30
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв    (357,871,712.82)    (364,392,069.89)
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил       99,787,865.29     103,131,455.29
Хуримтлагдсан элэгдэл      (54,314,144.04)        59,942,236.30
Тавилга тоног төхөөрөмж ОТөв          5,194,174.00          5,194,174.00
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв        (4,796,320.00)        (4,849,393.00)
Бусад үндсэн хөрөнгө          1,300,000.00          1,300,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл           (389,999.88)            (584,999.82)
Биет бус хөрөнгө          6,563,030.54          6,363,905.56
Програм хангамж       14,318,363.33        15,768,363.33
Хасагдуулга        (7,755,332.79)        (9,815,613.08)
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН     234,837,520.69     933,757,377.43
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН     359,544,319.27  1,879,692,188.01
Богино хугацаат өр төлбөр          1,912,972.00        16,033,122.00
Өглөг          1,912,972.00        16,033,122.00
Ажилагчидтай холбогдсон өглөг                  5,500.00
Бусад өглөг          1,912,972.00        16,027,622.00
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН          1,912,972.00        16,033,122.00
Урт хугацаат зээл     475,593,585.61     475,593,585.61
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН     477,506,557.61     476,292,589.61
Засгийн газрын оруулсан капитал     346,087,508.39     346,087,508.39
Өмнөх үеийн үр дүн    (490,818,102.18)    (492,994,102.18)
Тайлант үеийн үр дүн                              –  1,508,203,718.74
Дахин үнэлгээний зөрүү       26,768,355.45        26,768,355.45
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН    (117,962,238.34)  1,388,065,480.40
САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН
Хөрөнгийн                       1,708,816,293.00                    1,507,138,024.00
Орон нутгийн төсвөөс                       1,201,150,074.00                    1,875,253,300.00
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /төсөвт байгууллага/                     40,926,975,000.00                  42,206,354,000.00
Өмчийн орлого                                   13,898.26
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                          483,761,250.00                    1,648,008,526.00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого                          138,210,346.00                       402,119,395.00
Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого                          419,275,272.00                       749,296,211.00
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого                           1,653,825.00
Бусад орлого                                 195,000.00                           7,369,484.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)                     44,459,121,861.26                  47,647,896,554.00
АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ                          853,582,229.96                       937,720,032.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                          769,189,759.00                       844,656,671.00
Цалин                          470,595,955.00                       578,336,194.00
Гэрээтийн цалин                            13,535,040.00                         21,827,877.00
Бусад нэмэгдлүүд                          285,058,764.00                       244,492,600.00
Унаа, хоолны хөнгөлөлт                            61,668,800.00                         76,151,800.00
Бусад нэмэгдэл                          223,389,964.00                       168,340,800.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл                            84,392,470.96                         93,063,361.00
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл                            69,578,856.96                         76,698,730.00
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл                            54,529,775.96                         59,800,258.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                              5,497,911.00                           6,834,315.00
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл                              7,629,409.00                           8,427,694.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл                              1,921,761.00                           1,636,463.00
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж                            14,813,614.00                         16,364,631.00
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал                          350,932,356.57                    1,082,275,055.26
Тогтмол зардал                              2,895,339.00                           3,005,633.00
Гэрэл цахилгааны зардал                              2,895,339.00                           3,005,633.00
Бусад бараа үйлчилгээний зардал                          348,037,017.57                    1,079,269,422.26
Бичиг хэргийн материал                            10,148,960.00                         13,629,560.00
Тээвэр, шатахууны зардал                            28,665,419.42                         30,112,346.00
Дотоод томилолтын зардал                                   84,000.00
Шуудан холбооны зардал                            13,701,047.80                         14,211,386.00
Ном, хэвлэлийн зардал                                 291,600.00                              204,900.00
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал                              1,328,000.00                           2,303,750.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал                              1,674,387.00                       729,927,512.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж тоног төхөөрөмж\                                 121,000.00                       728,569,012.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Программ хангамж/                              1,553,387.00                           1,358,500.00
Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал                                   80,850.00                              394,255.00
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд                              4,593,708.62                           9,239,720.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ                              7,313,202.00                         10,310,000.00
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр                              7,313,202.00                         10,310,000.00
Маягт хэвлүүлэх зардал                          214,743,205.50                       198,622,570.00
Урсгал засварын зардал                            32,426,214.06                           5,749,520.00
                               15,000.00
Элэгдлийн зардал                            32,394,548.17                         44,896,285.26
Газрын төлбөр                                 140,000.00                              789,568.00
Маягт хэвлүүлэх зардал                                 451,875.00                         18,863,050.00
Хөтөлбөрт арга хэмжээний зардал                            85,438,600.00                    1,738,672,526.00
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт                              2,000,000.00
ТАТААС                     42,703,225,716.00                  42,267,981,614.00
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдэд                     40,994,409,423.00                  42,217,981,614.00
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний татаас                     40,994,409,423.00                  42,217,981,614.00
Троллейбус угсрах зардал                       1,708,816,293.00                         50,000,000.00
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ                            64,771,878.00                         93,703,608.00
Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж                            64,771,878.00                         93,703,608.00
Мөнгөн хэлбэрээр                            18,648,978.00                         31,081,500.00
Нэг удаагийн тэтгэмж                            18,648,978.00                         31,081,500.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж                            46,122,900.00                         62,622,108.00
БУСАД ЗАРДАЛ                            12,200,000.00                         19,340,000.00
Бусдын өмчийг ашигласны зардал                            12,200,000.00                         19,340,000.00
Байрны түрээс                            12,200,000.00                         19,340,000.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН                     44,070,150,780.53                  46,139,692,835.26
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН                          388,971,080.73                    1,508,203,718.74
Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны                                 780,000.00
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН
Тусламж, санхүүжилтын орлого             43,849,216,873.00           44,871,301,131.00
Улсын төсвөөс             40,926,975,000.00           42,206,354,000.00
Урсгал             40,926,975,000.00           42,206,354,000.00
Орон нутгийн төсвөөс               1,114,699,800.00             1,095,253,300.00
Хөрөнгө оруулалт /орон нутаг/               1,708,816,293.00                778,569,012.00
Нийгмийн даатгалын сангаас                    12,275,506.00                  11,124,819.00
Нэмэлт санхүүжилт/Орон нутаг/                    86,450,274.00                780,000,000.00
Бараа, үйлчилгээний орлого                  557,564,482.26             1,885,433,358.00
Өмчийн орлого                           13,898.26
Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого                  557,550,584.00             1,885,433,358.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого                  467,797,450.00             1,629,018,526.00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого                    86,657,523.00                223,402,081.00
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого                    1,653,825.00
Бусад орлого                      3,095,611.00                  31,358,926.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)             44,406,781,355.26           46,756,734,489.00
Ажиллагчидтай холбогдсон зардал                  861,430,841.96                946,886,101.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                  774,890,518.60                852,627,857.00
Цалин                  497,579,482.00                587,148,309.00
Гэрээтийн цалин                    15,451,969.60                  20,564,429.00
Бусад нэмэгдлүүд                  261,859,067.00                244,915,119.00
Унаа, хоолны хөнгөлөлт                    61,668,800.00                  68,271,260.00
Бусад нэмэгдэл                  200,190,267.00                176,643,859.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл                    86,540,323.36                  94,258,244.00
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл                    71,259,738.36                  77,893,613.00
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл                    56,890,816.36                  60,995,141.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                      4,567,485.00                    6,834,315.00
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл                      7,832,979.00                    8,427,694.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл                      1,968,458.00                    1,636,463.00
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж                    15,280,585.00                  16,364,631.00
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал                  343,746,858.42                350,306,898.00
Тогтмол зардал                      2,895,339.00                    3,005,633.00
Гэрэл цахилгааны зардал                      2,895,339.00                    3,005,633.00
Бусад бараа үйлчилгээний зардал                  340,851,519.42                347,301,265.00
Бичиг хэргийн зардал                    13,250,360.00                  13,101,760.00
Тээвэр, шатахууны зардал                    26,554,150.00                  45,421,260.00
Шуудан, холбооны зардал                    13,707,047.80                  14,211,386.00
Дотоод томилолтын зардал                           84,000.00
Ном, хэвлэлийн зардал                         426,600.00                       294,900.00
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал                      1,328,000.00                    2,303,750.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал                      2,844,676.00                    2,956,397.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\                         456,689.00                    1,477,899.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга \                         295,000.00                       119,998.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй түргэн элэгдэх\                         539,600.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Програм хангамж\                      1,553,387.00                    1,358,500.00
Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худалдан авах зардал                      6,092,125.00                    8,783,755.00
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд                      4,553,708.62                    9,325,120.00
Төлбөр хураамж бусад зардал                      4,553,708.62                    9,325,120.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ                      7,313,202.00                  11,425,500.00
ТӨГАҮ  Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний хөлс                      7,313,202.00                  11,425,500.00
Маягт хэвлүүлэх зардал                  232,052,500.00                231,561,000.00
Урсгал засварын зардал                    32,505,150.00                    7,126,869.00
Газрын төлбөр                         140,000.00                       789,568.00
Хөтөлбөрт арга хэмжээний зардал                  101,576,100.00             1,738,672,526.00
Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал                  101,576,100.00             1,738,672,526.00
Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ                    83,438,600.00             1,738,672,526.00
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт                    18,137,500.00
ТАТААС             42,635,791,293.00           42,071,354,300.00
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдэд             42,635,791,293.00           42,071,354,300.00
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний татаас             40,926,975,000.00           42,021,354,300.00
Бусад, татаас шилжүүлэг               1,708,816,293.00                  50,000,000.00
Троллейбус угсрах зардал               1,708,816,293.00                  50,000,000.00
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ                    80,028,878.00                113,043,608.00
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал                    21,705,978.00                  31,081,500.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж                    46,122,900.00                  62,622,108.00
Байрны түрээс                    12,200,000.00                  19,340,000.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (II)             44,022,573,971.38           45,220,263,433.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)                  384,207,383.88             1,536,471,056.00
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал                    60,154,830.00                743,816,142.00
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)                    60,154,830.00                743,816,142.00
Санхүүгийн байдлын тайлан 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *