САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 40476056 188771237
Кассанд байгаа бэлэн мөнгө
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ 40,476,056.00 427,129,807.88
АВЛАГА 8,527,752.00 10,755,924.41
Бусад авлага 8,527,752.00 10,755,924.41
БАРАА МАТЕРИАЛ 114,338,531.20 118,817,122.28
Түүхий эд материал 72,757,866.00 29,156,164.50
Хангамжийн материал 86,943,343.20 89,660,957.78
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 208,705,017.20 556,702,854.57
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 1,005,035,741.98 1,297,258,012.90
Биет хөрөнгө 979,875,658.53 1,273,159,512.92
Барилга, байгууламж 13,431,200.00 370,185,200.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (12,127,614.01) (12,262,654.03)
Барилга байгууламж ОТөв 21,032,000.00 21,032,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв (5,460,973.95) (6,580,093.98)
Авто тээврийн хэрэгсэл 215,884,869.40 204,384,869.40
Хуримтлагдсан элэгдэл (101,639,035.93) (97,364,035.89)
Машин, тоног төхөөрөмж 367,961,774.73 369,656,574.73
Хуримтлагдсан элэгдэл (302,579,369.43) (313,004,114.46)
Машин тоног төхөөрөмж ОТөв 1,127,365,588.30 1,127,365,588.30
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв (387,226,774.18) (429,904,739.02)
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 104,624,755.29 105,104,555.29
Хуримтлагдсан элэгдэл (62,367,851.89) (66,265,345.66)
Тавилга тоног төхөөрөмж ОТөв 5,194,174.00 5,194,174.00
Хуримтлагдсан элэгдэл ОТөв (4,867,084.00) 4,902,466.00
Бусад үндсэн хөрөнгө 1,300,000.00 1,300,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл (649,999.80) (779,999.76)
Биет бус хөрөнгө 25,160,083.45 24,098,499.98
Програм хангамж 35,903,363.33 35,903,363.33
Хасагдуулга (10,743,279.88) (11,804,863.35)
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 1,005,035,741.98 1,297,258,012.00
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 1,213,740,759.18 1,853,960,867.47
Богино хугацаат өр төлбөр 40,476,056.00 40,476,056.00
Өглөг 40,476,056.00 40,476,056.00
Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг 1,694,926.00
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг 40,476,056.00 40,476,056.00
Бусад өглөг 1,520,000.00 3,790,565.41
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 41,996,056.00 44,266,621.41
Урт хугацаат зээл 475,593,585.61 475,593,585.61
УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 475,593,585.61 475,593,585.61
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 517,589,641.61 519,860,207.02
Засгийн газрын оруулсан капитал 346,087,508.39 346,087,508.39
Өмнөх үеийн үр дүн 323,295,253.73 323,295,253.73
Тайлант үеийн үр дүн 637,949,542.88
Дахин үнэлгээний зөрүү 26,768,355.45 26,768,355.45
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 696,151,117.57 1,334,100,660.45
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 1,213,740,759.18 1,853,960,867.47
САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
ТУСЛАМЖ,САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО
Хөрөнгийн 50,000,000.00 258,384,294.00
Орон нутгийн төсвөөс 749,711,600.00 3,095,097,200.00
Бусад төсөвт байгууллагаас 31,350,619,400.00 26,428,110,000.00
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого /Орон нутаг/ 522,900.00
Бараа үйлчилгээний орлого 758,297,195.00 926,695,045.00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 323,040,071.00 61,875,515.00
Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого 758,297,195.00 926,695,045.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 426,256,140.00 508,065,530.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I) 32,908,628,195.00 30,708,809,439.00
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО 856,309,239.50 3,348,836,098.12
АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ 615,019,132.00 657,557,237.12
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 553,990,310.00 592,453,991.00
Цалин 404,008,010.00 422,185,497.00
Нэмэгдэл цалин 85,393,252.00 113,917,494.00
Унаа хоолны хөнгөлөлт 50,000,000.00 42,917,200.00
Гэрээтийн цалин 14,589,048.00 13,433,800.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 61,028,822.00 65,103,246.12
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 50,301,819.00 53,659,279.12
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 39,225,199.00 41,840,401.12
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 4,482,880.00 4,781,761.00
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 5,521,040.00 5,892,720.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1,072,700.00 1,144,397.00
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 10,727,003.00 11,443,967.00
Тогтмол зардал 11,211,971.00 33,564,573.00
Гэрэл цахилгааны зардал 2,131,971.00 15,235,373.00
Түлш, халаалтын зардал 4,799,200.00
Цэвэр, бохир усны зардал 4,530,000.00
Байрны түрээсийн зардал 9,080,000.00 9,000,000.00
Хангамж, бараа материалын зардал 38,843,997.70 36,080,540.42
Бичиг хэргийн материал 8,390,360.00 8,107,150.00
Тээвэр, шатахууны зардал 20,836,491.70 20,122,785.42
Шуудан холбооны зардал 9,412,246.00 7,753,305.00
Ном, хэвлэлийн зардал 204,900.00 97,300.00
Нормативт зардал 175,730.00 269,420.00
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 175,730.00 269,420.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 4,300,380.00 3,335,680.00
Урсгал засвар 4,300,380.00 3,335,680.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 159,507,615.00 2,546,676,918.50
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 18,989,020.00 2,399,355,902.00
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс 1,358,500.00 1,477,300.00
Газрын төлбөр 641,068.00 641,068.00
Улсын мэдээллийн маягтын зардал 138,519,027.00 145,202,648.50
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 27,250,413.80 71,351,729.08
Бусад зардал 151,500.00 4,645,400.00
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлага 1,803,750.00
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 25,295,163.80 66,706,329.08
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 31,554,110,502.00 26,463,639,504.00
Бусад урсгал шилжүүлэг 31,554,110,502.00 26,463,639,504.00
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 4,694,260.00
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 31,503,868,302.00 26,426,994,600.00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 42,413,400.00 23,898,954.00
Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал 7,828,800.00 8,051,690.00
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 50,000,000.00 258,384,294.00
Барилга байгууламж 50,000,000.00 258,384,294.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 32,460,419,741.50 30,070,859,896.12
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 448,208,453.50 637,949,542.88
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН 448,208,453.50 637,949,542.88
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
ҮЗҮҮЛЭЛТ ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН
Тусламж, санхүүжилтын орлого 32,155,874,804.00 29,783,634,394.00
Улсын төсвөөс 50,000,000.00 258,384,294.00
Хөрөнгийн 50,000,000.00 258,384,294.00
Орон нутгийн төсвөөс 749,711,600.00 3,095,097,200.00
Бусад төсөвт байгууллагаас 31,350,619,400.00 26,428,110,000.00
Нийгмийн даатгалын сангаас 5,543,804.00
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 2,042,900.00
Нэмэлт санхүүжилт /Орон нутаг/ 2,042,900.00
Бараа, үйлчилгээний орлого 604,481,435.00 596,785,902.00
Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого 604,481,435.00 596,785,902.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 413,746,140.00 510,585,530.00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 182,301,169.00 61,724,395.00
Бусад орлого 8,434,126.00 24,475,977.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I) 32,760,356,239.00 30,380,420,296.00
БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 833,615,817.00 3,269,568,146.12
Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 622,262,386.00 659,104,701.12
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 561,233,563.00 594,001,454.00
Цалин 404,008,010.00 423,732,960.00
Нэмэгдэл цалин 92,636,505.00 113,917,494.00
Унаа хоолны хөнгөлөлт 50,000,000.00 42,917,200.00
Гэрээтийн цалин 14,589,048.00 13,433,800.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 61,028,823.00 65,103,247.12
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 39,225,200.00 41,840,400.12
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 4,482,880.00 4,781,761.00
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 5,521,040.00 5,892,720.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1,072,700.00 1,144,399.00
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 10,727,003.00 11,443,967.00
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал 211,353,431.00 2,610,463,445.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 11,211,971.00 33,564,573.00
Гэрэл цахилгааны зардал 2,131,971.00 15,235,373.00
Түлш, халаалтын зардал 4,799,200.00
Цэвэр, бохир усны зардал 4,530,000.00
Байрны түрээс 9,080,000.00 9,000,000.00
Хангамж, бараа материалын зардал 36,856,666.00 37,182,255.00
Бичиг хэргийн зардал 8,004,760.00 9,434,650.00
Тээвэр, шатахууны зардал 19,144,760.00 19,841,700.00
Шуудан, холбооны зардал 9,412,246.00 7,753,305.00
Дотоод томилолтын зардал
Ном, хэвлэлийн зардал 294,900.00 152,600.00
Нормативт зардал 1,835,730.00 269,420.00
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 1,835,730.00 269,420.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 7,085,826.00 3,254,680.00
Багаж техник хэрэгсэл 1,477,899.00
Тавилга 119,998.00
Урсгал засвар 5,487,929.00 3,254,680.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 152,559,488.00 2,529,240,217.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 20,189,920.00 2,399,355,902.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 1,358,500.00 1,477,300.00
Улсын мэдээллийн маяг хэвлэх, бэлтгэх зардал 130,370,000.00 127,765,947.00
Газрын төлбөр 641,068.00 641,068.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,803,750.00 6,952,300.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,952,300.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,803,750.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 31,400,861,600.00 26,463,639,504.00
Бусад урсгал шилжүүлэг 31,400,861,600.00 26,463,639,504.00
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 4,694,260.00
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал 31,350,619,400.00 26,426,994,600.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 42,413,400.00 23,898,954.00
Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал 7,828,800.00 8,051,690.00
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (II) 32,234,477,417.00 29,733,207,650.12
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II) 525,878,822.00 647,212,645.88
Хөрөнгийн орлого
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 55,697,590.00 260,558,894.00
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал 5,697,590.00 2,174,600.00
Барилга байгууламж 50,000,000.00 258,384,294.00
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН 55,697,590.00 260,558,894.00
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V) (55,697,590.00) (260,558,894.00)
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 470,181,232.00 386,653,751.88
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 8,556.38 40,476,056.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 470,189,788.38 427,129,807.88
2015 оны 2-р улирал санхүүгийн байдлын тайлан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *