Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэх хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгж, байгууллагатай  гэрээ байгуулах болон нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гэрээний үүргийн биелэлтийг дүгнэх, дүнг нэгтгэх, хугацааг сунгах журам