Мэдээ

2017-2019оны байдлаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт 206 иргэн, ААНБ бүртгэлтэй байна.