Мэдээ

”A” ХҮРЭЭНИЙ АЖИЛ. ҮЙЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БУЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУДАЛГАА /2020 ОН/-НЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР