Мэдээ

2017-2019 ОНЫ БАЙДЛААР НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АВТО ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ НИЙТ 206 ИРГЭН, ААНБ БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙНА.

20206.05.28

20206.05.28