Мэдээ

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний бүртгэлийн санд өөрчлөлт оруулах журмыг шинэчлэн батлах тухай

Энэ журмын зорилго нь тус газартай “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгүүлэх гэрээ” байгуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн санг бий болгох их, дунд, бага багтаамжийн автобус, угсраа автобус, такси, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгэх, бүртгэлээс хасах, шилжилт хөдөлгөөн хийхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

Comment here