Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
Нийтйин тээврийн үйлчилгээний газрын
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын
Хүний нөөцийг чадавхжуулах ажлын хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөө
Хүний нөөцийг чадвахжуулах ажлын хүрээнд Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
Нийтйин тээврийн үйлчилгээний газрын
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын
Хүний нөөцийг чадавхжуулах ажлын хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөө
Хүний нөөцийг чадвахжуулах ажлын хүрээнд Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт