Үндсэн хууль
Автотээврийн тухай
Төрийн албаны тухай
Хөдөлмөрийн тухай
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
Захиргааны ерөнхий хууль
Шилэн дансны тухай
Зөрчлийн тухай
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Жолоочийн даатгалын тухай
Авлигын эсрэг хууль
Нийгмийн даатгалын тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
Төрийн хяналт шалгалтын тухай
Концессын тухай
Боловсролын тухай
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай
Ахмад настны тухай
МУ-ын ЗЗНД-ийн нэгж,түүний удирдлагын тухай
Үндсэн хууль
Автотээврийн тухай
Төрийн албаны тухай
Хөдөлмөрийн тухай
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
Захиргааны ерөнхий хууль
Шилэн дансны тухай
Зөрчлийн тухай
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Жолоочийн даатгалын тухай
Авлигын эсрэг хууль
Нийгмийн даатгалын тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
Төрийн хяналт шалгалтын тухай
Концессын тухай
Боловсролын тухай
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай
Ахмад настны тухай
МУ-ын ЗЗНД-ийн нэгж,түүний удирдлагын тухай