НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЭМХЭТГЭЛ

Хууль:

  1. Авто тээврийн тухай хууль – https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=29
  2. Ахмад настны тухай хууль – https://legalinfo.mn/mn/detail/12453
  3. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль – https://legalinfo.mn/mn/detail/500

Дээд шүүхийн Тогтоол:

  1. Авто тээврийн тухай хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг тайлбарлах тухай https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468096549601

Монгол Улсын их хурлын тогтоол

  1. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай – https://legalinfo.mn/mn/detail/15406

Засгийн газрын тогтоол

  1. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих журамhttps://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=207962&showType=1

Зам, тээврийн сайдын тушаал

    1. Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох тухай – https://legalinfo.mn/mn/detail/11902
    2. Авто тээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм шинэчлэн батлах тухай – https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15142