ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

Дөрөв. Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр:

4.1.Байгууллагын хэмжээнд дотоодод мөрдөх дүрэм, журам, зааврыг боловсруулан түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

4.2.Газрын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой тогтоож, ажлын байрны чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах, уялдаа холбоог сайжруулах, албан хаагчид болон ажилтнуудыг мэргэшүүлэх;

4.3.Байгууллагын дотоод нэгжүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах;

4.4.Байгууллагын хэлтэс, нэгжүүдийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний биелэлтийг нэгтгэх, биелэлтийн явцад байнгын хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангах;

4.5.Газрын хэмжээнд сахилга дэг журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, албан хаагч, ажилтны ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих.