Нийслэлийн Нийтийн тээврийн салбарт байгальд ээлтэй, орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар оновчтой, хүртээмжтэй, иргэдэд ээлтэй тээврийн үйлчилгээг Олон улсын стандартад нийцүүлэн хүргэнэ.

  • Зорилт 1. Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарт байгальд ээлтэй техник технологийг нэвтрүүлэх:
  • Зорилт 2. Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн  оновчтой тээврийн үйлчилгээг хүргэх:
  • Зорилт 3. Олон улсын төсөл, хөтөлбөрийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ.
  • Зорилт 4. Хууль болон зохицуулалт,  стандартын шаардлагад нийцүүлсэн хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
  • Зорилт 5. Тээврийн ухаалаг системийг шинэчлэх, хөгжүүлэх:
  • Зорилт 6. Гадаад харилцаа, олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх: