Захиргаа, удирдалгын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Тээвэр, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Зорчигч, тээврийн үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Техник, технологи хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Ачаа тээвэр, логистикийн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт

Хяналт шалгалтын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт