Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

  Автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам болон бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан нийтийн тээврийн салбарын урт, дунд, богино хугацааны бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.
  Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний хүрээг нэмэгдүүлэх, сүлжээ болон цагийн хуваарь төлөвлөлт, бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах, маршрутын тогтолцоог боловсронгуй болгох;
  Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарын техник, технологийн бодлогыг төлөвлөх, нийслэлийн иргэдийн нийтийн тээврийн эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор үйлчилгээний төрлийг нэвтрүүлэх, техник ашиглалтын шаардлагад илүү нийцтэй, эдийн засгийн хэмнэлттэй шинэ төрлийн тээврийн хэрэгслээр хөдлөх бүрэлдэхүүн, паркийг шинэчлэх,
  Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд өндөр хөгжилтэй орнуудын инновацийн арга туршлага, шинэ санаа, шийдлийг өөрийн орны нөхцөлд тохируулан нэвтрүүлэх
  Автобус болон таксийн зогсоолыг төлөвлөх, байгуулах, тохижуулах, хаягжуулах Автотээврийн салбарт мөрдөгдөх стандартыг боловсронгуй болгох
  Нийтийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх эдийн засгийн бодлогыг төлөвлөх, салбарын
эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, Нийслэлийн тээврийн салбарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган