3.1. Газар нь дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1. нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг нийслэлийн хэмжээнд зохицуулах, зохион байгуулах;

3.1.2. нийтийн зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг шуурхай зохицуулалтаар хангах;

3.1.3. автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх;

3.1.4. авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах;

3.1.5. энэхүү дүрмийн 3.1.1-д заасан үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийг судлан, хууль, тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулах, сунгах, цуцлах;

3.1.6. автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран автотээврийн улсын хяналт хэрэгжүүлэх, тээврийн салбарт мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын биелэлтэд төрийн захиргааны хяналт тавих;

3.1.7. хүн амын нутагшил, байршлын онцлог, нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн хэрэгцээнээс шалтгаалан зохих нөхөн төлбөр олгох нөхцөлтэйгээр тээвэрлэгчтэй гэрээ хийж гүйцэтгүүлэх;

3.1.8. нийтийн зорчигч тээврийн сүлжээг шинэчлэн зохион байгуулах, үйлчилгээний чиглэл, зогсоолыг шинээр нээх, хаах, өөрчлөх;

3.1.9. нийтийн тээврийн үйлчилгээний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, материаллаг баазыг бэхжүүлэх, үйлчилгээний чанар, соёлд тавих хяналт шалгалтын чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний төлөөлөлтэй хамтарч ажиллах;

3.1.10. автозамын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээгээр холбогдох стандартын шаардлага хангасан хүүхдийн болон ажилчдын автобус зорчуулах зөвшөөрөл олгох;

3.1.11. хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад үйл ажиллагаа эрхлэх.

3.2. Газар нь дараах зохион байгуулалтын чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

3.2.1. нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн салбарын дунд болон хэтийн зорилт, стратегийн хүрээнд хэрэгжилтийг хангах, иргэдийн зорчих эрэлт, хэрэгцээг тодорхойлж, үр ашигтай сүлжээ бий болгон хөгжүүлэх ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах;
4
3.2.2. нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд байгалийн шатдаг хий, цахилгаан эх үүсвэрээр ажилладаг автотээврийн хэрэгсэл ашиглах ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах;
3.2.3. нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

3.2.4. нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд дэвшилтэт технологи, тээврийн төрлийг нэвтрүүлэх, тээврийн үйлчилгээг орчин үеийн түвшинд хүргэж, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. тээврийн үйлчилгээтэй холбогдсон дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авч, нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллагуудад ангилал тогтоож, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

3.2.6. нийслэлийн хэмжээнд тээврийн салбарын үйл ажиллагаа болон бодлого, зорилт, шийдвэрийн хүрээнд гарч буй хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд, стандарт, дүрэм, журмыг сурталчлан таниулах, хэрэгжилтийг хангуулах;

3.2.7. нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус, троллейбус болон такси үйлчилгээний тээвэрлэлтийн зардал, зорчих үнэ, тарифыг шинэчлэн тогтоох талаар шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийж санал боловсруулж танилцуулах;

3.2.8. нийтийн тээврийн салбарт шинэ техник, технологи болон шинэ төрлийн тээврийн хэрэгслийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх, үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах, дотоодын болон олон улсын байгууллага, хандивлагч орнуудын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн үндэслэл, судалгааг боловсруулахад оролцох, төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах;

3.2.9. нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхтэй холбогдсон тооцоо, судалгааг үндэслэн чиглэл, зогсоолыг шинээр нээх, хаах, өөрчлөх, баталгаажуулах, тохижуулах, камержуулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хаягжуулах, тэмдэгжүүлэх талаар санал боловсруулж, хэрэгжилтийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;

3.2.10. нийтийн тээврийн эрэлт, хэрэгцээг хангуулах зорилгоор үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх, сүлжээ төлөвлөлт, хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, эдийн засгийн хэмнэлттэй, шинэ төрлийн тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх талаар тооцоо, судалгааг хийж, шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

3.2.11. нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах, өргөжүүлэх, мэдээллийн программ хангамжийг сайжруулах, төлбөр төлөх системд дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэгч болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

3.2.12. нийтийн тээврийн автобус болон бусад тээврийн хэрэгслийн зогсоолуудын талбайн хэмжээг тогтооход холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, зогсоолын мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэх;

3.2.13. нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын ажил, үйлчилгээний талаар санал, дүгнэлт гаргах;

3.2.14. нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааг холбогдох хууль, стандарт, дүрэм, журмын хүрээнд шалгаж дүгнэлт гаргах, түвшин тогтоох, аттестатчилал, сонгон шалгаруулалт явуулах ажлыг зохион байгуулах;
5

3.2.15. нийтийн тээврийн үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулалттайгаар тасалдуулсан, хууль бусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох;

3.2.16. нийтийн тээврийн үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ, шаардлагатай бусад тооцоо, судалгааг нийслэлийн өмчийн оролцоот “Улаанбаатар смарт карт” ХХК болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргуулан авах.