2023 он

  • 2023 оны гүйцэтгэлийн тайлан – Харах

2022 он

  • Хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Харах
  • Монгол улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл-ийн хэрэгжилтийг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Харах
  • Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тайланг 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Харах
  • Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүргийн биелэлт Харах
  • Нийслэлийн 2022 онд хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилтийг 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Харах
  • Ногоон хөгжлийн бодлого Харах
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салар зөвлөлийн 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1р улиралын хэрэгжилт Харах
  • Хотын иргэний жил-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Харах